Општинско Основно Училиште
Коле Неделковски - Скопје
Вие сте на: Артикл

Етички кодекси

2014-10-13 09:24:46Кодекс за однесување на наставниците

 

 • својата професија да ја врши совесно и одговорно;
 • секогаш да служи за пример со својот изглед и однесување;
 • постојано да работи на своето стручно-педагошко усовршување;
 • да се грижи за целиот училишен простор и инвентар;
 • да ги почитува и да се придржува на правилата од куќниот ред на училиштето;
 • да ја почитува личноста на секој ученик;
 • професионално и чесно да се однесува кон секој ученик, да е праведен и хуман, објективен и непристрасен;
 • да верува дека секој ученик може да научи и должен е на секој ученик тоа да му го овозможи;
 • да го оценува реално знаењето на ученикот според однапоред изградени критериуми;
 • да бара ученикот навремено и квалитетно да ги извршува своите задачи;
 • да не ги омаловажува и навредува учениците;
 • кон учениците да не пројавува агресивност, нетолерантност, желба за доминација;
 • да не го казнува ученикот телесно, да не го малтретира психички и да не се служи со заплашувања, уцени, заканувања и други форми на негативно однесување;
 • редовно да им помага на учениците кои заостануваат во совладувањето на наставата;
 • да бара од учениците пристојно и дисциплинирано однесување и на секој вид на девијантно однесување да реагира со укажување;
 • да го сослуша секој ученик кога ќе му се обрати за совет или помош;
 • да се труди соработката со родителите да биде што понепосредна и поефикасна;
 • да го поттикнува интересот и ангажирањето на родителите во решавањето на проблемите на учениците; 
 • навремено и објективно да ги информира родителите; 

 

 

Кодекс за однесување на учениците

   

 • Учениците се должни да доаѓаат во училиште пристојно и соодветно облечени и со потребен прибор за работа на часот;
 • Во училиште да доаѓаат редовно и на време;
 • Учениците своите наставници треба да ги чекаат во училниците на своите места, а не пред вратата или во ходниците;
 • Ученикот не смее без одобрение да го напушти часот и да се задржува во санитарните простории и по ходниците;
 • Учениците се должни да се однесуваат пристојно и со почит кон наставно-воспитниот, административниот и помошниот персонал во училиштето;
 • Ученикот треба да гради и развива позитивни и коректни односи со своите соученици;
 • Учениците се должни да го чуваат редот, дисциплината и хигиената во училницата, училиштето и надвор од него;
 • Секој ученик да не фрла отпадоци во работните простории, по ходниците и дворот на училиштето и истите треба да ги фрла во корпи за отпадоци;
 • Учениците треба да го чуваат училишниот инвентар и наставно-нагледните сретства;
 • Учениците треба да го чуваат и да не го уништуваат зеленилото во училишниот двор и во ходниците;
 • Секој ученик е задолжен со соодветната компјутерска опрема во училницата за која ќе понесе одговорност и доколку намерно направи штета сам ќе ги сноси трошоците. 

 

Кодекс за однесување на родителите

 

 • Да ја почитува целокупната работа на училиштето и со почит и коректност да се однесува со наставниците, вработените, учениците и останатите родители;
 • Да се грижи неговото дете редовно и навремено да ја посетува наставата;
 • Да допринесува за правилен однос на ученикот кон учењето, училиштето, училишниот имот и учебниците;
 • Кај своето дете да поттикнува чесен и фер однос кон соучениците и наставниците;
 • Редовно да се информира за успехот и постигањата на своето дете на индивидуални или родителски средби;
 • Да го подржува учењето на своето дете преку залагање за фер оценување
 • Да не се задржува по училниците, ходниците и други простории освен ако не е повикан;
 • Да го оправдува отсуството на своето дете најдоцна три дена од изостанокот лично или за подолго отсуство со валидна медицинска белешка;
 • Навремено да ги подмирува сметките за екскурзии, списанија, топол оброк, ужинка и друго;
 • Да соработува со педагошката служба во случај на конфликти или педагошки мерки изречени на неговото дете;

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner Eduinu