Општинско Основно Училиште
Коле Неделковски - Скопје
Вие сте на: Артикл

Преглед на вработени во учебната 2021/22 год.

2014-10-13 09:11:39Преглед на наставници во учебната 2021 /22 год.

 

р.бр.

Презиме и име

Изведува настава

Наставни часови

Одделенски час

1

Милена Кузмановска

одделенска настава

20

1

2

Маргарита Николовска Бошковска

одделенска настава

20

1

3

Анета Алексовска Ристовска

одделенска настава

20

1

4

Весна Стојановска

одделенска настава

20

1

5

Нада Цуцулова

одделенска настава

20

1

6

Сузана Бачовска

одделенска настава

20

1

7

Ангелина Кочева

одделенска настава

20

1

8

Мирјана Настевска

одделенска настава

20

1

9

Сузана Петрова

одделенска настава

20

1

10

Розе Нушкова

одделенска настава

20

1

11

Слободанка Гочева

одделенска настава

20

1

12

Љупка Андреева

одделенска настава

20

1

14

Светлана Блажевска

одделенска настава

20

1

15

Катерина Петковска

одделенска настава

20

1

16

Јулијана Тричковска

одделенска настава

20

1

17

Анела Атанасовска

одделенска настава

20

1

18

Ана Блажевска

одделенска настава

20

1

19

Тина Лазаровска

одделенска настава

20

1

20

Билјана Димовска

одделенска настава

20

1

21

Христина Ристоска

одделенска настава

20

1

21

Верица Биџовска

одделенска настава

20

1

22

Александра Тодоровска

одделенска настава

20

1

23

Симона Симоновска

одделенска настава

20

1

24

Билјана Стојановска

одделенска настава

20

1

25

Катерина Бошкова

одделенска настава

20

1

26

Наде Крстева

одделенска настава

20

1

27

Добрила Трпевска

одделенска настава

20

1

28

Еуридика Глигорова Гоља

македонски јазик

20

1

29

Радмила Илиева Стојановска

мкедонски јазик, вештини на живеење

20

1

30

Анета Чупеска

англиски јазик

21

1

31

Јасмина Чичкариќ

аглиски јазик

24

/

32

Кристина Павлоска

англиски јазик

24

/

33

Ивона Димова

германски јазик

20

1

34

Воислав Гушевски

германски јазик

21

/

35

Лена Стојановска

математика

21

1

36

Викторија Илиевска

математика, физика

22

/

37

Валентина Зорчец

информатика, проекти од информат., иновации,ЕСАРУ

21

1

38

Филип Стојковиќ

историја, граѓ. образова.

22

1

39

Виолета Јаноска

географија, истраж. на род. крај

22

1

40

Жанета Ѓорѓиевска

биологија, природни науки

20

/

41

Славица Алексова

хемија

10

1

42

Бранислав Ристески

муз. образование, танци и народни ора, хор и оркестар

20

/

43

Драги Јаневски

физичко и здрав. образование

21

1

44

Михаил Николов

одделенска настава

15

 

45

Петар Стојановски

одделенска настава

21

 

 

Преглед на наставници кои доаѓаат од други училишта во учебната 2021 /22 год.

 

р.бр.

Презиме и име

Изведува настава

Училиште од кое доаѓа

Наставни часови

1

Рада Манчева

математика

ООУ,,Гоце Делчев

6

2

Ружа Стојковиќ

етика во религиите

ООУ “11 Октомври“

2

4

Билјана Георгиевска

етика, граѓанско образование

ООУ “Димитар Миладинов“

6

5

Билјана Наумчевска

техничко образование

ООУ “Ј.Х.Песталоци“

3+2

6

Горица Бошковска

класична култура во европ. цивил.

ООУ “Кирил и Методиј“

2

7

Марина Станковиќ

ликовно образование, проекти од ликов. уметност

ООУ Кирил и Методиј

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед на стручна служба и технички персонал во училиштето

 

Ред. бр.

Име и презиме

Работно место

1

Светлана  Масларевска

Директор

2

Билјана Јованова

Педагог

3

Марија Т. Блажевска

Психолог

4

Весна Трајковска

Библиотекар

5

Лилјана Алексовска

Секретар

6

Никола Пападинов

Хаусмајстор

7

Љубица Колчева

Хигиеничар

8

Јагода Ристевска

Хигиеничар

9

Мартина Груевска

Хигиеничар

10

Марија Саздовска

Хигиеничар

11

Златко Димовски

Хигиеничар

12

Жанета Димишковска

Хигиеничар

13

Виолета Николовска

Хигиеничар

14

Зоран Симоновски

Чувар

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner Eduinu