Општинско Основно Училиште
Коле Неделковски - Скопје
Вие сте на: Артикл

Преглед на вработени во училиштето

2014-10-13 09:11:39Преглед на вработени во училиштето :

 

Rед. Бр.

Iме

Pрезиме

Работно место

1

Светлана

Масларевска

Директор

2

Елена

ДракуловскаШоповски

Секретар советник за правни и нормативни работи

3

Билјана

Јованова

Педагог

4

Марија

Трпчевска Блажевска

Психолог

5

Весна

Крстевска

Библиотекар

6

Сузана

Бачовска

Одд. наставник

7

Катерина

Петковска

Одд. наставник

8

Милена

Кузмановска

Одд. наставник

9

Мирјана

Настевска

Одд. наставник

10

Роза

Нушкова

Одд. наставник

11

Сузана

Петрова

Одд. наставник

12

Слободанка

Гочевска

Одд. наставник

13

Анета

Ристовска

Одд. наставник

14

Анела

Атанасовска

Одд. наставник

15

Светлана

Блажевска

Одд. наставник

16

Ангелина

Коцева

Одд. наставник

17

Тина

Лазаровска

Одд. наставник

18

Маргарита

Николоска

Одд. наставник

19

Ана

Блажевска

Одд. наставник

20

Љупка

Андреева

Одд. наставник

21

Симона

Симоноска Манојловска

Одд. наставник

22

Верица

Блажевска

Одд. наставник

23

Билјана

Стојановска

Одд. наставник

24

Александра

Тодоровска

Одд. наставник

25

Христина

Ристеска

Одд. наставник

26

Билјана

Димовска

Одд. наставник

27

Нада

Крстева

Одд. наставник

28

Весна

Стојановска

Одд. наставник

29

Емилија

Витковска

Одд. наставник

30

Добрила

Трпевска

Одд. наставник

31

Викторија

Пановска

Одд. наставник

32

Даниела

Апостолска

Одд. наставник

33

Јулијана

Тричковска

Одд. наставник

34

Еуридика

Гоља

Наставник по македонски јазик

35

Радмила

Стојановска

Наставник по македонски јазик

36

Анета

Чупеска

Наставник по англиски јазик

37

Јасмина

Чичкариќ

Наставник по англиски јазик

38

Кристина

Павлоска

Наставник по англиски јазик

39

Ивона

Димова

Наставник по германски јазик

40

Лена

Стојановска

Наставник по математика

41

Викторија

Илиеска

Наставник по математика и физика

42

Маријана

Крстеска

Наставник по математика

43

Валентина

Зорчец

Наставник по информатика и иновации

44

Филип

Стојковиќ

Наставник по историја

45

Виолета

Јаноска

Наставник по географија

46

Жанета

Ѓорѓиева

Наставник по биологија и пр. науки

47

Славица

Алексова

Наставник по хемија

48

Бранислав

Ристески

Наставник по музичко

49

Петар

Стојановски

Наставник по физичко и здр. обр.

50

Михаил

Николов

Наставник по физичко и здр. обр.

51

Огнен

Гиговски

Наставник по физичко и здр. обр.

52

Матеа

Макаровска

Психолог

53

Никола

Пападинов

Хаус мајстор

54

Марија

Саздова

Хигиеничарка

55

Љубица

Колчева

Хигиеничарка

56

Златко

Димовски

Хигиеничар

57

Мартина

Груевска

Хигиеничар

58

Жанета

Димишковска

Хигиеничар

59

Јагода

Ристовска

Хигиеничар

60

Зоран

Симоновски

Чувар

 

 Преглед на наставници кои доаѓаат од други училишта:

 

ред бр.

име и презиме

наставен предмет

училиште од кое доаѓа

1

Ружа Стојковиќ

Етика во религиите

ООУ 11 Октомври“

2

Билјана Георгиевска

Етика, граѓанско образование

ООУ Димитар Миладинов“

3

Билјана Наумчевска

Техничко образование

ООУ Ј.Х.Песталоци“

4

Горица Бошковска

Класична култура во европ. цивил.

ООУ Кирил и Методиј“

5

Марина Станковиќ

Ликовно образование, проекти од ликовната уметност

ООУ „Кирил и Методиј

6

Елена Стојилковска

Природни науки

ООУ „Киро Глигоров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner Eduinu