Општинско Основно Училиште
Коле Неделковски - Скопје
Вие сте на: Артикл

Други документи на училиштето

2022-03-14 11:58:08Годишен извештај на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје за информации од јавен карактер

Решение за определување на службени лица за посредување со информации од јавен карактер

Одлука за утврдување на листа на информации од јавен карактер

 

Развојна програма на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје за периодот 2023-2027 година

 

ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАПКА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА УЧЕНИК ЖРТВА НА КОЈА БИЛО ОД ФОРМИТЕ НА НАСИЛСТВО

Интерен акт - Кодекси на однесување

Список на запишани ученици во прво одделение во учебната 2022/2023 год.

Етички кодекс за однесување на наставници и стручни соработници

Упатство за постапката за пријавување и заштита на ученик-жртва на која било од формите на насилство,злоупотреба и занемарување 

 

Самоевалуација на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје за периодот од 2019-2021 год.

 

Листа на изборни предмети за учениците од 4-то одделение

 

Патронат на училиштето

  

Препораки за онлајн настава

 

Прирачник за оператори со храна 

 

ПРОТОКОЛ ЗА УЧИЛИШТЕТО

ПРОТОКОЛ ЗА НАСТАВНИЦИ

ПРОТОКОЛ ЗА УЧЕНИЦИ

ПРОТОКОЛ ЗА РОДИТЕЛИ

ПРОТОКОЛ ЗА ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ

КОДЕКС ЗА УЧЕНИЦИ КОИ СЛЕДАТ НАСТАВА ОД ДАЛЕЧИНА

РАСПОРЕД ЗА ВЛЕЗ И ИЗЛЕЗ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО 

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА НАСТАВА СО ДАЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО И СО ДАЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ

Изјава за физичко присуство на ученикот во училиште


Изјави за антикорупција на членовите на Училишниот одбор на ООУ „Коле Неделковски“ - Скопје.

линк до изјавите

 

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner Eduinu